Θεσσαλονίκη - (Ανταπόκριση Αγγέλα Φωτοπούλου)
Πρωτοποριακή μέθοδος του ΔΠΘ για διόρθωση της πρεσβυωπίας εγκρίθηκε από το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ


H πρωτοποριακή μέθοδος χειρουργικής διόρθωσης της πρεσβυωπίας που αναπτύχθηκε στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) από τον επίκουρο καθηγητή Γιώργο Λαμπίρη, απαλλάσσοντας οριστικά από τα γυαλιά 110 άτομα σε διάστημα ενάμιση χρόνου, εγκρίθηκε πρόσφατα και για την ασφάλειά της από το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ και έγινε δεκτή προς δημοσίευση σε προσεχές τεύχος τού επίσημου περιοδικού της Αμερικανικής και Ευρωπαϊκής Διαθλαστικής Χειρουργικής Καταρράκτη. Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται με χρήση λέιζερ σε άτομα ηλικίας μέχρι 50 ετών, ενώ στους άνω των 50 γίνεται με αφαίρεση του κρυσταλλοειδούς φακού τού οφθαλμού και ένθεση εξειδικευμένων ενδοφακών. Η συγκεκριμένη τεχνική υπόσχεται καλή και ποιοτική όραση καθώς τα αποτελέσματα της εφαρμογής της έδειξαν, ότι σε ποσοστό μεγαλύτερο του 90% οι ασθενείς μπορούσαν να αντεπεξέλθουν στο σύνολο των δραστηριοτήτων τους, χωρίς τη χρήση διορθωτικών γυαλιών ή άλλων βοηθητικών μέσων, όπως είναι οι φακοί επαφής. Πέρα από τα καθαρά κλινικά δεδομένα για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας, η εφαρμογή της τεχνικής είναι και οικονομικά συμφέρουσα καθώς, όπως αναφέρει ο κ. Λαμπίρης, "η έγκαιρη διόρθωση της πρεσβυωπίας αποτελεί οικονομικό όφελος για τα ασφαλιστικά ταμεία καθώς οδηγεί: α) σε ?είωση του ά?εσου κόστους που χρειάζονται τα διορθωτικά γυαλιά, β) σε ση?αντική αναβάθ?ιση της παραγωγικότητας του ατό?ου και γ) σε ση?αντική αναβάθ?ιση της ποιότητας ζωής του ατό?ου". Η συστη?ατική έρευνα για τη χειρουργική διόρθωση της πρεσβυωπίας στο ΔΠΘ έχει ξεκινήσει εδώ και τέσσερα χρόνια, ?ε σκοπό την ανάπτυξη καινοτό?ων διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων, που εξατο?ικευ?ένα αντι?ετωπίζουν το διαθλαστικό αυτό πρόβλη?α. Η βασική ερευνητική διαδικασία που υποστηρίζει τη χειρουργική τεχνική για την πρεσβυωπία, που αναπτύχθηκε στο ΔΠΘ, εγκρίθηκε το 2013 από το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ. Στη συνέχεια, τα κλινικά αποτελέσ?ατα των πρεσβυωπικών ασθενών που χειρουργήθηκαν στο ΔΠΘ δη?οσιεύθηκαν στο επίση?ο περιοδικό της Α?ερικάνικης και Ευρωπαϊκής Ένωσης Διαθλαστικής Χειρουργικής και Καταρράκτη τον Αύγουστο του 2014 και στο Ocular Surgery News, τον Σεπτέμβριο του 2014, όπου η συγκεκριμένη τεχνική χαρακτηρίστηκε ως πρωτοποριακή χειρουργική λύση για την πρεσβυωπία. "Τα νεότερα δεδο?ένα, που αφορούν την έρευνα για την πρεσβυωπία στο ΔΠΘ, είναι ότι το α?ερικανικό επιστη?ονικό περιοδικό EyeWorld, στο τεύχος Ιανουαρίου 2015, επέλεξε, ανά?εσα στο σύνολο των χειρουργικών τεχνικών που έχουν διεθνώς προταθεί στο αντικεί?ενο της διαθλαστικής χειρουργικής, να δη?οσιεύσει τα επικαιροποιη?ένα αποτελέσ?ατα των πρεσβυωπικών ασθενών που χειρουργήθηκαν στην Αλεξανδρούπολη και να τα προτείνει για ενη?έρωση και σχολιασ?ό στους εκπαιδευό?ενους χειρουργούς - οφθαλ?ιάτρους των ΗΠΑ, ση?ειώνοντας τη ση?αντική καινοτο?ία της ?εθόδου. Επιπλέον, η συνοδή ?ελέτη, που ελέγχει ?ια σειρά παρα?έτρων που αφορούν την ασφάλεια της ?εθόδου στους ασθενείς που έχουν ήδη χειρουργηθεί, εγκρίθηκε από το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ και έγινε δεκτή, τον Ιανουάριο του 2015, προς δη?οσίευση σε προσεχές τεύχος στο επίση?ο περιοδικό της Α?ερικανικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης Διαθλαστικής Χειρουργικής και Καταρράκτη, χαρακτηρίζοντάς τη ως ιδιαιτέρως σημαντική" αναφέρει ο κ. Λαμπίρης. Σχετικά με το οικονομικό όφελος της μεθόδου, όπως επισημαίνει ο καθηγητής Λαμπίρης, τα επίση?α αποτελέσ?ατα της οικονο?οτεχνικής μελέτης της αποκατάστασης της πρεσβυωπίας ανα?ένεται να δη?οσιευθούν στον ειδικό Τύπο, τους επό?ενους ?ήνες.